Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Участь в конференціях, тези


ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

12-13 травня 2020 р. м. Київ

 

 Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації бере активну участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених.

 Основна мета проведення конференції — це обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у різноманітних галузях математики та фізики, енергетики, а також майбутніх фахівців із безпеки інформації.

 Кафедра організує роботу секції «Фiзико-технiчнi аспекти кiбербезпеки».

В програмному комітеті конференції взяли участь співробітники кафедри:

 • Мачуський Євгеній Андрійович, д.т.н., професор кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 • Луценко Володимир Миколайович, к.т.н., доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації

 

В організаційному комітеті конференції приймали участь:

 • Степаненко Володимир Михайлович, старший викладач кафедри фiзико-технiчних засобiв захисту iнформацiї

 

Матеріали конференції:

Том 1 (секції “Актуальні питання сучасної фізики”, “Фізика енергетичних систем”).

Том 2 (секції “Фізико-технічні аспекти кібербезпеки”, “Математичні методи комп`ютерного моделювання та кібернетичної безпеки”, “Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації”, “Системи та технології кібернетичної безпеки”).

Однотомний варіант.

 

Тези доповідей :

 

 1. Система розпiзнавання образiв, яка використовує iнтелектуальнi вiдеокамери А. М. Бiрюкова, С. М. Кущ
 2. Розробка стандарту для використання iдентифiкацiї за обличчям Д. О. Вєтюков, В. М. Луценко
 3. Аналiз ризикiв iнформацiйної безпеки систем «Розумний дiм» Б. С. Дрегало, В. М. Степаненко
 4. Обробка адитивної сумiшi складного сигналу та iмпульсних завад В. А. Кирилюк, С. М. Кущ
 5. Оцiнка НД ТЗI 3.7 − 003 − 05 «Порядок проведення робiт iз створення комплексної системи захисту iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi» за допомогою методу дiаграми Парето О. I. Кочубей, В. М. Луценко
 6. Новiтнi статичнi та поведiнковi методи бiометричної автентифiкацiї Ю. О. Кудрявцева, Д. О. Прогонов
 7. Огляд сучасних методiв автентифiкацiї користувача за геометрiєю обличчя I. В. Струнiн, А. I. Кiсiоглова, Д. О. Прогонов
 8. Протидiя сучасним засобам перехоплення iнформацiї з банкiвських автоматiв М. С. Хрущов, В. М. Степаненко
 9. Завадостiйке кодування сигналiв цифрового телебачення А. В. Юхименко, В. М. Степаненко
 10. Використання згорткових нейронних мереж для оцiнки статистичних характеристик стеганограм М. Б. Яриш, Д. О. Прогонов

 


 

ХVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

25-26 квітня 2019 р. м. Київ

 

В програмному комітеті конференції взяли участь співробітники кафедри:

 

 1. Мачуський Євгеній Андрійович, д.т.н., професор кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 2. Луценко Володимир Миколайович, к.т.н., доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації

 

Матеріали конференції:

Том 1 (секції “Актуальні питання сучасної фізики”, “Фізика енергетичних систем”, “Фізико-технічні аспекти кібербезпеки”)

Том 2 (секції “Математичні методи комп`ютерного моделювання та кібернетичної безпеки”, “Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації”, “Системи та технології кібернетичної безпеки”).

 

Тези доповідей :

 

 1. Покращення якостi вiдеоспостереження в складних умовах освiтленостi П. В. Бакмаєв, В. М. Степаненко
 2. Обґрунтування вибору бiометричних систем iдентифiкацiї О. А. Балiцький, О. Д. Василенко
 3. Бездротова система зв’язку давачiв периметральної системи охорони на основi протоколу LORAWAN М. М. Копанєв, Д. О. Прогонов
 4. АПроблеми побудови системи вiдеоспостереження на об’єктах, що потребують високого рiвня безпеки А. А. Кулько, О. Д. Василенко
 5. Ємнiсна система детектування порушника на пiдходах до будiвель В. О. Мазурок, О. Д. Василенко
 6. Метод бiнарних дескрипторiв для трекiнгу облич О. С. Павлусь, В. М. Степаненко
 7. Деякi параметри коливань вiконного скла  I. О. Пугач, О. Д. Василенко

 


 

ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

26-27 квітня 2018 р. м. Київ

 

В програмному комітеті конференції взяли участь співробітники кафедри:

 

 1. Мачуський Євгеній Андрійович, д.т.н., професор кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 2. Луценко Володимир Миколайович, к.т.н., доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 3. Зiнченко С. А., к.т.н., доцент кафедри фiзико-технiчних засобiв захисту iнформацiї

 

Матеріали конференції:

Том 1 (секції “Актуальні питання сучасної фізики”, “Фізика енергетичних систем”, “Фізико-технічні аспекти кібербезпеки”)

Том 2 (секції “Математичні методи комп`ютерного моделювання та кібернетичної безпеки”, “Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації”, “Системи та технології кібернетичної безпеки”).

 

Тези доповідей :

 

 1. Деструкцiя стеганограм з використанням методу головних компонент В. О. Богайчук, Д. О. Прогонов
 2. Ослаблення iнфрачервоного випромiнювання за рiзних погодних умов Б. В. Давидюк, О. Д. Василенко
 3. Ефективнiсть автоматизованої системи пошуку прихованого вiдеоспостереження Т. Г. Дуброва, О. Д. Василенко, Д. О. Прогонов
 4. ААналiз тривалостi роботи закладного пристрою вiд автономного джерела живлення Д. В. Дудко, О. Д. Василенко
 5. Ефективнiсть систем захисту об’єктiв, що мають вихiд до акваторiї В. В. Корнiєнко, В. М. Степаненко
 6. Виявлення стеганограм з використанням рiджлет-перетворення Н. В. Остапюк, Д. О. Прогонов
 7. Кiлькiсна оцiнка показникiв надiйностi сервера на базi персонального комп’ютера  В. В. Соколовський, В. М. Луценко
 8. Впровадження автономних джерел живлення в засоби систем охорони I. В. Стахнюк, О. Д. Василенко, С. А. Зiнченко
 9. Використання лазерного фазового далекомiра для корегування потужностi випромiнюва ння у приладах виявлення скритого вiдеоспостереження Д. А. Синенко, Є. В. Морщ
 10. Методи реконструкцiї контейнерiв з використанням розрiджених та надлишкових базисiв Є. М. Терещенко, Д. О. Прогонов
 11. Управление передачей данных в системах беспроводного видеонаблюдения реального времени А. А. Федоровский, В. М. Степаненко
 12. Виявлення стеганограм, сформованих згiдно адаптивних методiв, з використання статистичної моделi PHARM Д. В. Чайка, Д. О. Прогонов
 13. Параметри узгодження «лiнiї витiкаючої хвилi» в системах охорони периметру I. I. Черноус, О. Д. Василенко, С. А. Зiнченко

 


 

VI Міжнародна науково-технічна конференція

«Захист інформації і безпека інформаційних систем»

1-2 червня 2017 р. м. Львів

 

         Метою конференції є обмін досвідом та ідеями між науковцями, які представляють різні наукові школи (як українські, так і зарубіжні); стимулювання творчої фахової діяльності молодих науковців; створення сприятливих умов для доведення до міжнародної наукової спільноти результатів роботи українських науковців.

Ilogozi

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

• Управління інформаційною безпекою

• Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

• Криптографічні та стеганографічні методи захисту інформації

• Технічний захист інформації

• Захист інформації в кібер-фізичних системах

 

Тези доповідей :

 

 1. Прогонов Д.О. Порівняльний аналіз точності виявлення стеганограм при використанні статистичних моделей цифрових зображень / Прогонов Д.О., Сівкович П.О., Могиліна Ю.В. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – 1-2 червня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с. 101-102;
 2. Богайчук В. Виявлення стеганограм, сформованих згідно адаптивного методу SI-UNIWARD, з використанням універсальних стегодетекторів / Богайчук В., Терещенко Є., Прогонов Д. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – 1-2 червня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с. 105-106;
 3. Голубничий В. Вплив вибору базисних функцій вейвлет-перетворення на ефективність стегодетектору Фаріда / Голубничий В., Прогонов Д. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – 1-2 червня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с. 107-108.

 


 

ХV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

25-27 травня 2017 р. м. Київ

 

    Традиційно кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації бере активну участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспіранБезымянныйтів та молодих учених.

    Основна мета проведення конференції — це обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у різноманітних галузях математики та фізики, енергетики, а також майбутніх фахівців із безпеки інформації.

       Кафедра організує роботу секції «Фiзико-технiчнi аспекти кiбербезпеки».

В програмному комітеті конференції взяли участь співробітники кафедри:

 

 1. Мачуський Євгеній Андрійович, д.т.н., професор кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 2. Луценко Володимир Миколайович, к.т.н., доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 3. Зiнченко С. А., к.т.н., доцент кафедри фiзико-технiчних засобiв захисту iнформацiї

 

Матеріали конференції:

Том 1 (секції “Актуальні питання сучасної фізики”, “Фізика енергетичних систем”, “Фізико-технічні аспекти кібербезпеки”)

Том 2 (секції “Математичні методи комп`ютерного моделювання та кібернетичної безпеки”, “Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації”, “Системи та технології кібернетичної безпеки”).

 

Тези доповідей :

 

 1. Радiопроменева система охорони периметра з розширеною зоною виявлення М. Ю. Власенко, О. Д. Василенко
 2. Пасивна система виявлення тепловипромiнюючих об’єктiв у польових умовах Я. Ю. Власенко, О. Д. Василенко
 3. Визначення параметрiв стеганограм з використанням авторегресiйних моделей цифрових зображень А. В. Дорошенко, Д. О. Прогонов
 4. Оцiнка дальностi виявлення пiдводних об’єктiв векторно-фазовими системами А. В. Дорошенко, Г. С. Пуха, О. О. Кратко
 5. Видiлення сигналiв на фонi завад методами СРД I. О. Дроздовський, О. В. Пивовар
 6. Метод вiдображення мовних сигналiв у задачi розпiзнавання мовця О. О. Корнiєнко
 7. Використання ємнiсної системи виявлення для охорони внутрiшнiх примiщень Д. В. Латиш, О. Д. Василенко
 8. Мiнiмiзацiя впливу температури на волоконно-оптичну систему охорони периметра на брегiвських решiтках А. М. Лузан, С. А. Зiнченко
 9. Система виявлення та ураження малогабаритних малорухомих лiтальних апаратiв М. М. Майстренко, О. Д. Василенко
 10. Особливостi iдентифiкацiї об’єктiв, що розташованi на великих вiдстанях вiд зчитувача I. О. Скочко, О. Д. Василенко
 11. Особливостi побудови радiохвильової точкової системи виявлення порушника Р. Ю. Студенюк, О. Д. Василенко
 12. Особливостi побудови систем виявлення порушникiв на пересiченiй мiсцевостi А. О. Ситник, О. Д. Василенко
 13. Ефективнiсть використання спецiалiзованих методiв обробки цифрових зображень для деструкцiї стеганограм П. П. Яцура, Д. О. Прогонов

 


 

VI Міжнародна науково-практична конференція

«Обробка сигналів і негаусівських процесів»

24-26 травня 2017 р. м. Черкаси 

 

     Метою конференції є зібрати разом науковців, інженерів, аспірантів, студентів для вивчення передового досвіду з розробки, впровадження та поширення актуальних наукових і прикладних досліджень, пов’язаних із опрацюванням інформації, зокрема, наукової школи професора Ю.П. Кунченка з обробки сигналів і негаусівських процесів, що охоплюють широке коло сучасних аспектів розвитку науково-технічного прогресу: створення математичних моделей сигналів та систем; синтез і аналіз методів та алгоритмів обробки сигналів та статистичних даних; розробка апаратних та програмних засобів опрацювання сигналів та даних; комп’ютерне моделювання.

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇКонференція Черкаси 2017

• Математичні моделі сигналів та систем

• Методи та алгоритми обробки сигналів та статистичних даних

• Апаратні та програмні засоби опрацювання сигналів та даних

• Комп’ютерне моделювання

• Історія науки і техніки

 

Тези доповідей :

 

 1. Дорошенко А.В. Виявлення стеганограм з використанням авторегресійних моделей зображення-контейнеру / Дорошенко А.В., Прогонов Д.О. – Праці VI міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів та негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка: Тези доповідей. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – с. 209-211;
 2. Прогонов Д.О. Ефективність універсальних стегодетекторів у випадку використання адаптивних методів формування стеганограм / Прогонов Д.О., Богайчук В.О., Терещенко Є.М. – Праці VI міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів та негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка: Тези доповідей. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – с. 232-234.

 


 

XIX Міжнародна науково-практична конференція

«Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

25-26 травня 2017 р. м. Буча

 

25-26 травня 2017 року проведено ХІХ Міжнародну науково-практичну конференцію «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», яку було організовано Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.

До складу учасників конференції ввійшли представники понад 100 державних інституцій, провідних наукових установ, підприємств і організацій, експерти та фахівці ІТ-галузі.

У ході роботи конференції розглянуто широке коло питань:

 

• Законодавчі та нормативні питання у сфері захисту інформації

• Актуальні питання забезпечення безпеки інформації у кіберпросторі

• Перспективи та проблеми створення сучасних радіотехнічних засобів спеціального зв’язку

• Технічні рішення та пропозиції для створення та експлуатації сучасних захищених інформаційних мереж

• Актуальні питання системи підготовки кадрів у сфері захисту  інформації

Тези доповідей :

 

 1. Прогонов Д.О. Ефективність варіаційних методів шумоподавлення у задачах активного стегоаналізу цифрових зображень / Прогонов Д.О., Яцура П.П. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». – 25-26 травня 2017 р. – Київ, НДЦ «Тезіс», НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – с. 217;
 2. Прогонов Д.О. Виявлення стеганограм, сформованих комплексними методами, з використанням стегодетектора Фаріда / Прогонов Д.О., Голубничий В.О. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». – 25-26 травня 2017 р. – Київ: НДЦ «Тезіс», НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – с. 218.
 3. Маєвський Є.Г. Визначення параметрів широкосмугових сигналів методом вейвлет-перетворення / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». – 25-26 травня 2017 р. – Київ: НДЦ «Тезіс», НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017.

 


ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених

21-23 травня 2015 р. м. Київ

 

Кафедра організує роботу секцій: теорія та практика технічного захисту інформації.

В програмному комітеті конференції взяли участь співробітники кафедри:

 

 1. Мачуський Євгеній Андрійович, д.т.н., професор кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 2. Луценко Володимир Миколайович, к.т.н., доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 3. Кущ Сергій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 4. Прогонов Дмитро Олександрович, асистент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 5. Корнієнко Олександр Олегович, аспірант кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
 6. Маєвський Євген Германович, аспірант кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації

 

Тези доповідей :

 

 1. Побудова комплексної системи охорони периметра стратегічного об’єкту
  А. М. Лузан, В. М. Степаненко
 2. Підвищення якості зображень засобів відеонагляду      В. М. Луценко, В. Є. Мілевський
 3.   Ємнісна система виявлення порушника для внутрішньої охорони    Д. В. Латиш, О. Д. Василенко
 4.   Радіопроменева система з розширеною зоною виявлення   М. Ю. Власенко, О. Д. Василенко
 5. Модернізація ПІЧ-однопроменевих систем виявлення       Я. Ю. Власенко, О. Д. Василенко
 6. Протидія роботі безпілотних літальних апаратів за допомогою високоенергети-чних електромагнітних імпульсів    О. О. Попов, О. Д. Василенко
 7. Оцінка потужності сигналу для моніторингу живих об’єктів за перешкодами   Т. Г. Старушенко, О. Д. Василенко
 8. Підвищення ефективності екранування за рахунок застосування складних екрануючих конструкцій      А. П. Гарбар, В. М. Луценко
 9. Оценка возможности перехвата побочных электромагнитных излучений клавиатуры компьютера     Т. Ю. Закандаев, В. М. Степаненко
 10. Пошук прихованого відеоспостереження в приміщенні Т. Г. Дуброва, О. Д. Василенко
 11. Захищенність поляризаційно модульованих сигналів  Я. В. Савченко, М. О. Медвідь
 12.   Екрануючі властивості будівельних конструкцій офісних приміщень О. С. Павлюченко, М. О. Медвідь
 13. Обробка адитивної суміші функцій уолша шостої діади, білого гаусівського шуму та гармонічної завади нейроподібною мережею зустрічного розповсюдження  А. М. Богуцький, С. М. Кущ
 14.   Виділення сигналів з адитивної суміші сигналу та імпульсної завади нейронною мережею хопфілда  М. А. Бука, С. М. Кущ
 15. Дослідження впливу зміни параметрів шуму на відношення сигнал-шум  М. А. Бука, С. М. Кущ
 16. Оцінка розбірливості мови на основі формантно-модуляційного методу  М. В. Вітер, С. М. Кущ
 17. Сравнительный анализ генераторов хаотических колебаний  О. С. Шишкин, С. Н. Кущ
 18. Управління параметрами вихідних сигналів генераторів хаотичних коливань  А. Ю. Трунов, С. М. Кущ
 19.   Виявлення стеганограм з даними, вбудованими в області перетворення цифрових зображень, з використанням моделей просторової кореляції  А. В. Дорошенко, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 20. Використання метрик якості цифрових зображень для виявлення стеганограм,
  створених на основі комплексних методів приховування повідомлень 
   В. О. Голубничий, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 21. Ефективність стиснення стеганограм з даними, вбудованими в області перетво-рення цифрового зображення М. О. Чіпак, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 22. Ефективність SPAM-моделі для розпізнавання факту використання двоступеневих методів вбудовування стегоданих в цифрові зображення Д. О. Панічева, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 23. Медіанна, адаптивно-медіанна та двомірна вінеровська фільтрація стеганогра  К. В. Черепахова, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 24. Вейвлет-аналіз стеганограм  К. В. Черепахова, Д. О. Прогонов, С. М. Кущ
 25. Вариограмный анализ стеганограмм, сформированных с применением одноэта-пных методов скрытия сообщений  А. В. Фролов, Д. А. Прогонов, С. Н. Кущ