Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

8_Прогонов

Intellect

 

 

Дмитро Олександрович Прогонов

доцент, к.т.н., м.н.с.

 
Сторінка Google Scholar
Сторінка Intellect

Випускник кафедри Фізико-технічних засобів захисту інформації (ФТЗЗІ) 2013 р. У 2012 р. Стипендіат ряду академічних (стипендіат Президента України – 2012 р., стипендіат ректора НТУУ «КПІ»  – 2010-2011 рр., 2013 р.) та комерційних стипендій (стипендіат Дмитра Андрієвського – 2012 р., стипендіат банку «Надра» – 2013 р. Проходив стажування на підприємстві GmbH «JDSU Deutschland» (Німеччина). 

У 2016 році захистив кадидатську дисертацію на тему “Структурні методи пасивного стегоаналізу цифрових зображень”.

Учасник міжнародного наукового товариства ITHEA International Scientific Society.

З 2013 р. працює на кафедрі ФТЗЗІ, з 2017 року – на посаді доцента.

Напрям наукової діяльності


  • Стеганоаналіз мультимедійних даних (Digital media forensics)
  • Обробка сигналів (Advanced signal processing)
  • Теорія розпізнавання образів (Machine learning)

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


Перелік публікацій


Основні

 1. Комп’ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних: підручник. / Г. Ф. Конахович, Д. О. Прогонов, О. Ю. Пузиренко. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 558 с.
 2. Dmytro Progonov. Multiclass detector for modern steganographic methods / International Journal “Information Theories and Applications” (IJ ITA). – Vol. 24, No. 3. – 2017. – pp. 55-71.
 3. Dmytro Progonov. Statistical Steganalysis of Multistage Embedding Methods // International Journal “Information Models & Analyses”. – Volume 5, Number 1. – 2016. – pp. 23-36.
 4. Dmytro Progonov, Serhii Kushch. Passive Steganalysis of Multidomain Embedding Methods // International Journal “Information Theories & Applications”. – Volume 22, Number 1. – 2015. – pp. 86-99.
 5. Прогонов Д.А. Мультифрактальный флуктуационный анализ стеганограмм. / Прогонов Д.А., Кущ С.Н. // Системные исследования и информационные технологии. – № 4, 2015. – с. 39-47.
 6. Прогонов Д.А., Кущ С.Н. Спектральный анализ стеганограмм // Научный журнал «Радиоэлектроника, информатика, управление», Запорожский Национальный технический университет. – №2 (33), 2015. – с. 71-81. – DOI 10.15588/1607-3274-2015-2-9
 7. Прогонов Д.О. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень. / Прогонов Д.О., Кущ С.М. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – № 57, 2014. – с.128-142.

 Науково-технічні журнали

1.   Прогонов Д.О., Кущ С.М. Варіограмний аналіз стеганограм, сформованих на основі комплексних методів приховання даних / Вісник Національного університету «Львів­сь­ка політехніка». Серія «Комп’ютерні системи та мережі». – 2014. – № 806. – с. 226-232.

2.  Кущ С.М., Прогонов Д.О. Алгоритм формування стеганограм на основі LSB-методу та його використання для оцінювання ефективності методів активного стегоаналізу // Віс­ник Національного університету “Львівська політехніка”: “Авто­мати­ка, вимі­рю­ва­н­ня та керування”. – 2013. – № 774. – С.21–27.

3.   Кущ С.М., Луценко В.М., Прогонов Д.О. Виявлення прихованих повідомлень як складова комплексних систем захисту інформації. – наук.-техн. Журнал «Захист інформації», №3 (56). – Постановою президії ВАК України від 10.11.2010 р. №1-05/7 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України. – К.: НАУ, 2012. – с. 65-71.

 Міжнародні науково-практичні конференції

1.  Прогонов Д.О., Кущ С.М. Статистичний аналіз стеганограм з даними, прихованими в області перетворення контейнеру. – Збірник матеріалів науково-практичної кон­фе­ре­н­ції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави». – Київ, 19 бе­ре­зня 2015 року. – К.: Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. – с. 329-332.

2.  Прогонов Д.А., Яцура П.П., Кущ С.Н. Деструкция стеганограмм с данными, встроенными в области преобразования цифровых изображений. – Зб. наук. доп. та тез науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України». – Київ, 12-13 березня 2015 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 20-21.

3. Прогонов Д.А., Паничева Д.О., Дорошенко А.В. Использование пакета тестов NIST для определения области встраивания стегоданных в контейнер. – Зб. наук. доп. та тез науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України». – Київ, 12-13 березня 2015 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 134-135.

4.  Прогонов Д.А., Черепахова К.В., Чипак М.А. Обнаружение и подавление сообщений, встроенных в контейнеры на основе LSB-методов. – Зб. наук. доп. та тез науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України». – Київ, 12-13 березня 2015 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 135-136.

5. Голубничий В.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Виявлення демаскуючих ознак сте­га­но­грам, сформованих на основі сингулярного розкладу матриць цифрових зображень. – Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16 – 22 березня 2015 р. – Київ, 2015. – с. 259-262.

6. Прогонов Д.О., Кущ С.М. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень. – Матеріали Міжнародної науково-технічної кон­фе­ренції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». – К.: ВПІ ВПК «Полі­тех­ніка», 2014. – с. 238-240.

7.  Голубничий В.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Демаскуючі ознаки вбудованих сте­го­даних. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 172-174.

8.  Дорошенко А.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Демаскуючі ознаки повідомлень, вбу­до­ва­них у частотній області цифрових зображень. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-пра­ктичної конференції студентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та при­к­ла­дні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 177-178.

9.  Панічева Д.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Статистичні характеристики стеганограм при вбу­довуванні повідомлень у просторовій області контейнеру. – Матеріали XII Все­ук­ра­ї­н­сь­кої науково-пра­ктичної конференції студентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Тео­ре­тичні та при­к­ла­дні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 201-202.

10.   Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Активний стегоаналіз повідомлень, при­хо­ва­них в цифровому зображенні. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-пра­ктичної ко­н­фе­ренції студентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та при­к­ла­дні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 219-221.

11.   Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Медіанна та двовимірна вінеровська фі­льт­ра­ція стеганограм. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-пра­ктичної конференції сту­дентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та при­к­ла­дні проблеми фізики, ма­тематики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 222-224.

12.  Чіпак М.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Оцінка ефективності R/S-аналізу для виявлення стегоданих в 2D контейнерах. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-пра­ктичної ко­н­фе­ренції сту­дентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та при­к­ла­дні проблеми фі­зики, ма­тематики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 227-228.

13.  Яцура П.П., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Аналіз методів виявлення демаскуючих ознак сте­ганограм. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-пра­ктичної ко­н­фе­ренції сту­ден­тів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та при­к­ла­дні проблеми фі­зики, ма­те­ма­ти­ки та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 229-231.

14.  Погонов Д.А., Кущ С.Н. Определение типа преобразований, использованных для скрытия данных в цифровых изображениях. – Материалы 16-й Международной научно-практической конференции «System analysis and information technologies». – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2014. – с. 435-436.

15.  Прогонов Д., Кущ С. Варіограмний аналіз стеганограм. – Матеріали III-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Українська академія друкарства, 2014. – с. 84-85.

16.   Дорошенко А.В., Кущ С.М., Прогонов Д.О. Спектральні характеристики стеганограм. – Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2014. – с. 327-328;

17.  Progonov D.O., Kushch S.M. On the Multifractal Analysis of Steganograms. Proceeding of the 4th International Scientific Conference of Students and Young Scientist “Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics”. – Kyiv: Bukrek, 2014. – pp. 32-38.

18. Прогонов Д., Кущ С. Оценка эффективности статистических методов стегоанализа 2D-контейнеров. – Сборник тезисов участников XVI Между­народной научно-прак­ти­чес­кой конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуни­кацион­ных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2013. – с.52.

19.  Кущ С., Прогонов Д. Алгоритм формування стеганограм на основі LSB-методу. – Ма­те­ріали II-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – с. 110-11.

20.  Progonov D.O., Kushch S.M. Evaluation of the effectiveness of applying the image quality metrics for acquisition the steganograms. – Proceeding of the 3rd International scientific conference of students and young scientist “Theoretical and applied aspects of cybernetics” (TAAC – 2013). – Kyiv: Bukrek, 2013. – pp. 34-42.

21.  Мачусский Е. Прогонов Д. Малоквантовая модуляция сигналов и предел Шеннона. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-прак­ти­чес­кой конференции «Безопасность информации в информа­ционно-телекоммуни­кацион­ных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.33.

22.  Прогонов Д. Выявление и деструкция информационных сообщений, встроенных в 2D-контейнеры на основе метода Куттера-Джордана-Боссена. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-прак­ти­чес­кой конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуни­кацион­ных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.34.