Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Анотації вибіркових дисциплін для освітньої програми Системи технічного захисту інформації

2 курс
Мікроелектроніка
Лектор: Полякова І.О.
Семестр: 3
Блок вибіркових дисциплін №1
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР, РГР
Анотація:Опрацювання дисципліни пов’язано з засвоюванням великої кількості різноманітного фактичного матеріалу – від вивчення фізичних основ роботи елементів електроніки – напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем (ІМС), великих (ВІС) та надвеликих (НВІС), до особливостей їх функціонування в різних електронних пристроях для систем захисту інформації.
Тому метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей у виборі елементної бази для проектування систем захисту інформації. А саме, здатності:
– навчитися самостійно працювати з науково-технічною літературою з даної області знань, що в подальшому дозволить їм самостійно підвищувати кваліфікацію;
– засвоєння студентами принципів функціонування та математичних моделей основних елементів ІМС;
базових знань в області технології, архітектури та мікросхемотехніки: ІМС, ВІС, НВІС і мікрозбірок, що надасть можливість передбачати канали витоку інформації при обробленні її сучасними електронними апаратами;
– раціонального вибору та застосування ІМС при створенні електронних пристроїв;
– обґрунтованого завдання технічних вимог на розроблення функціонально спеціалізованих виробів мікроелектроніки, а також їх основ схемотехнічного проектування;
– експериментально досліджувати параметри електронних приладів.
Основи квантової термодинаміки і метаматеріали
Лектор: Живков О.П.
Семестр: 3
Блок вибіркових дисциплін №2
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР
Анотація:Квантовані термодинамічні процеси, які проявляються в оптичному діапазоні частот, моделюються квантовими резонансними коливальними процесами на базі осередків метаматеріалів. Досліджуються коливальні (осцилятор) і обертальні (ротатор) типи коливань різної природи. Розглядається сучасний стан проектування та використання метаматеріалів в антеною техніці, радіолокації і пеленгації, сенсорах, пристроях пам’яті і кодування «квантових» комп’ютерів. Моделювання процесів проводиться на базі програмного комплексу AWR. Одне з важливих напрямків навчання – підготовка матеріалів проведених досліджень для доповідей на наукових конференціях.
Квантова електродинаміка хвильових процесів
Лектор: Живков О.П.
Семестр: 3
Блок вибіркових дисциплін №2
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР
Анотація:Методологічною основою курсу є адекватність математичних моделей на базі оптичних квантових ефектів («квантування пов’язаних електронів» і «квантування» типів коливань мікрохвильових і акустичних резонаторів (лінійні, плоскі і об’ємні резонатори). Розглядаються мікрохвильові резонатори на базі осередків метаматеріалів, моделюються фільтрові структури і мікрохвильові датчики, що застосовуються в сучасних системах захисту інформації та забезпечення життєдіяльності людини.
Фур’є-аналіз та інтегральне перетворення Лапласа
Лектор: Южакова Г.О.
Семестр: 3
Блок вибіркових дисциплін №3
Кількість лекц/практ/лаб: 18/18/0
Форма звітності: Залік
Анотація:Розглядаються арифметика та геометричні образи комплексних чисел; розклад заданої функції на гармонічні складові; визначення, властивості та застосування інтегральних перетворень Фур’є та Лапласа
Основи гармонічного аналізу та елементи операційного числення
Лектор: Южакова Г.О.
Семестр: 3
Блок вибіркових дисциплін №3
Кількість лекц/практ/лаб: 18/18/0
Форма звітності: Залік
Анотація:Розглядаються операції над комплексними числами та їх геометрична інтерпретація; подання заданої функції у вигляді ряду або інтегралу Фур’є; визначення, властивості та застосування інтегральних перетворень Фур’є та Лапласа
Електровакуумні прилади
Лектор: Репа Ф.М.
Семестр: 4
Блок вибіркових дисциплін №4
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР
Анотація:Курс направлений на формування теоретичних та практичних вмінь, необхідних для проектування, обумовленого вибору та оцінки ефективності використання дискретних електричних та електронних компонентів в різних радіоелектронних пристроях та системах, в тому числі і спеціального призначення. Містить базові відомості про структуру твердих тіл, застосовуваних в якості радіоматеріалів, а також їх електричні, механічні, хімічні властивості, деякі способи їх отримання. Приведені відомості про найбільш застосовувані радіокомпоненти, як базові елементи (класифікація, призначення, їх основні характеристики, аналоги іноземних фірм) для побудови як силової електроніки, так і мікроелектронної апаратури. Розглянуто значну частину радіокомпонентів, як вітчизняних так і іноземних виробників, таких як «Vishay Electrjnic Gmbh, AVH Limited, Nick Components Corporations, Philips Components».
Твердотільна електроніка
Лектор: Козерук С.О.
Семестр: 4
Блок вибіркових дисциплін №4
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР
Анотація:Метою навчальної дисципліни є опанування принципів побудови та функціонування електронних напівпровідникових приладів. Розглянуто основні відомості фізики напівпровідників, утворення електронно-діркового та інших електричних переходів та їх властивості. Викладені принципи побудови, функціонування та характеристики напівпровідникових діодів, біполярних, польових транзисторів та оптоелектронних приладів. Приведені приклади використання напівпровідників у простих схемах випрямлячів, стабілізаторів, підсилювачів ,генераторів та перемикачів. Лабораторні роботи проводяться у програмного пакеті візуального моделювання Multisim 9.0, що дає змогу збирати та досліджувати електронні схеми без застосування фізичних приладів. Рекомендується поєднання комп’ютерного моделювання з фізичним експериментом.
Системне програмування
Лектор: Гальчинський Л.Ю.
Семестр: 4
Блок вибіркових дисциплін №4
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР
Анотація:Основною метою навчальної дисципліни «Системне програмування для багатозадачних операційних систем» є забезпечення теоретичної підготовки для сучасної технології системного програмування та дати знання і навички для створення системних програм по стандартах Microsoft АРІ та POSIX АРІ. Процес вивчення дисципліни спрямований на формування
наступних компетентностей:
– архітектури та системи команд процесорів Intel для реалізації багатозадачного режиму;
– структури прикладного програмного інтефейсу ІА-32 та POSIX;
– технології розробки програм на мові С/C++ з використанням функцій Microsoft АРІ та POSIX АРІ;
– реалізації системних програм з використанням багатозадачності Windows;
– міжпроцесної та міжпотокової взаємодії в ОС Windows;
– програмних методів управління пам’яттю Windows;
– програмних механізмів управління об’єктами Windows;
– методів синхронізації процесів та потоків Windows.
Засоби підготовки та аналізу даних
Лектор: Шелестов А.Ю.
Семестр: 4
Блок вибіркових дисциплін №4
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР
Анотація:В межах даної дисципліни пропонується розглянути засоби підготовки та аналізу даних, в тому числі геопросторових, для їх подальшого використання при розв’язанні багатьох прикладних задач спеціалістами з обробки даних (Data Science), а саме перевірка несуперечливості, структурування, обчислення статистичних значень вибірок тощо. До складу програмного забезпечення, яке має бути освоєне студентами, входять спеціалізовані модулі мови Python, що дозволяють ефективно виконати все необхідні операції попереднього аналізу даних, в тому числі їх швидку публікацію в Інтернет.
Електроакустичні пристрої
Лектор: Козерук С.О./Василенко О. Д.
Семестр: 4
Блок вибіркових дисциплін №5
Кількість лекц/практ/лаб: 36/36/18
Форма звітності: Екзамен, МКР, РГР
Анотація:Дисципліна складається із трьох частин. В першій частині вивчають фізичні основи розповсюдження, заломлення, інтерференції і відбиття акустичних хвиль, теоретичні аспекти випромінювання та прийому звуку, алгоритми розрахунку акустичних характеристик випромінювачів і приймачів. У другій частині розглянуто принципи побудови та
функціонування електроакустичних перетворювачів – випромінювачів та приймачів звукових коливань. Приведено розрахунки характеристик гучномовців та акустичних систем, конструкції та характеристики мікрофонів тиску та градієнту тиску. Розглянуто сучасні технології побудови електроакустичної апаратури. Третя частина – основи архітектурної акустики, направлена на ознайомлення з акустичними характеристиками приміщень різного призначення, вивчення методів і засобів протидії витоку мовної інформації по звуковому і вібраційному каналах. Суттєва увага приділяється питанням, що складають зміст проблематики технічного захисту інформації, а саме, ефекту маскування мовної інформації шумовим, тональним та мовними сигналами. Практичні заняття проводяться з використанням ручних
розрахунків і комп’ютерного моделювання в програмних пакетах Matlab, AdobeAudition.
Оптоелектронні прилади та пристрої
Лектор: Луценко В. М.
Семестр: 4
Блок вибіркових дисциплін №5
Кількість лекц/практ/лаб: 36/36/18
Форма звітності: Екзамен, МКР, РГР
Анотація:Функціональні принципи, що покладені в основу різноманітних приладів, відрізняються фізичними принципами реалізації тих чи інших функцій. Дисципліна “ Електрооптичні прилади та лінії ” дозволяє отримати знання про один з таких принципів та про створені на сьогоднішній день і перспективні розробки сучасної елементної бази та прилади оптоелектронної техніки. Центральне мысце займає оптоволокняна техніка в засобах телекомунікацій для зв’язку, керування процесами в складних умовах, військовій техніці, вимірюваннях при наукових дослідженнях і т. п. Таким чином ця дисципліна є складовою частиною підготовки спеціалістів технічного та системно-технічного напрямку та посідає одне з центральних місць в циклі їх підготовки з урахуванням прикладного напрямку освіти. Дисципліна грунтується на матеріалі всіх вивчених раніше фізичних дисциплін та служить основою для подальшого вивчення курсу електронних приладів, лічильної техніки, програмування, напівпровідникової електроніки, оптики, акустики з орієнтацією на специфіку в області технічного захисту інформації.
Метою кредитного модуля є вивчення базових понять та принципів функціонування і проектування пристроїв та приладів електронної техніки на базі оптоелектричних перетворювань, а також ознайомлення з їх реалізацією та конструюванням на прикладах найбільш поширених пристроїв, що використовуються в прикладних напрямах техніки. Увага приділяється, також, питанням, що складають зміст проблематики технічного захисту інформації, а саме, нелінійним перетворенням, каналам побічних випромінювань та рівням захищеності від завад.
Спеціальний розділ комбінаторного аналізу
Лектор: Яковлев С.В.
Семестр: 4
Блок вибіркових дисциплін №5
Кількість лекц/практ/лаб: 36/36/18
Форма звітності: Екзамен, МКР, РГР
Анотація:Навчальна дисципліна «Спеціальні розділи комбінаторного аналізу» присвячена окремим напрямкам та методам, які використовуються у комбінаторному аналізі та теорії комбінаторної оптимізації. Розглядаються алгебраїчні моделі у комбінаториці та методи їх аналізу. Багато часу присвячено специфічним комбінаторним конфігураціям: розбиттям
чисел, векторним просторам, групам перестановок тощо – а також їх використанні у прикладних задачах. Дана дисципліна є доповнюючою до дисципліни «Комбінаторний аналіз», однак за наявності необхідних навичок може опановуватись студентами незалежно.
Основні теми, які розглядаються у курсі:
1) алгебраїчна теорія формальних рядів та її застосування у комбінаториці: теорема Лагранжа-Бюрмана, біноміальні послідовності поліномів, «umbral calculus», послідовності Шеффера та їх реалізації;
2) перелічення сходинкових шляхів, шляхи Діка та їх узагальнення, числа Каталана, Мотцкіна, Шредера;
3) комбінаторні властивості лінійних векторних просторів над скінченними полями, q-аналоги та q-номіальні коефіцієнти, їх властивості;
4) розбиття чисел на доданки, діаграми Юнга, пентагональна теорема Ойлера;
5) комбінаторна структура симетричної групи перестановок, циклові індекси, теорія перелічення Пойа.
Основною метою дисципліни є формування у студентів глибинного розуміння комбінаторних моделей, їх властивостей, внутрішніх зв’язків та інтерпретацій у термінах різних наукових галузей. Для досягнення мети передбачається опрацювання значної кількості розрахункових та аналітичних задач, які ілюструють та розширюють лекційний
матеріал.
3 курс
Генератори та підсилювачі НВЧ
Лектор: Мачуський Є.А.
Семестр: 5
Блок вибіркових дисциплін №1
Кількість лекц/практ/лаб: 36/18/18
Форма звітності: Залік, МКР
Анотація:Ознайомлення з принципами дії електровакуумних, твердотільних та квантових приладів та пристроїв надвисоких частот (від сантиметрового до субмілліметрового діапазону довжин електромагнітних хвиль). На структурному рівні (без заглиблення у детальний математичний опис) розглядаються принципи побудови і основні характеристики приладів і пристроїв та Їх практичне застосування у перспективних інформаційно-комунікаційних системах.
Спеціальні розділи програмування
Лектор: Гальчинський Л.Ю.
Семестр: 5
Блок вибіркових дисциплін №1
Кількість лекц/практ/лаб: 36/18/18
Форма звітності: Залік, МКР
Анотація:Основною метою навчальної дисципліни «Спеціальні розділи програмування» є забезпечення теоретичної підготовки для сучасної технології системного програмування та дати знання і навички для створення системних програмних засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації. Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетентностей:
-Безпека об’єктів Windows;
-Безпека процесів Windows;
-Програмна анатомія та захист від кейлогерів;
-Асинхронний ввод/вивід Windows ;
-Багатопоточне програмування в умовах мереж. Сокети;
-Виклик віддаленої процедури (Remote Procedure Call);
-Розподілені обчислення DCOM.
Силлабус побудований таким чином, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно відкривати для себе нові парадигми мислення як програмістам та засвоювати нові навички, опираючись на знання попереднього. Особлива увага приділяється принципу мотивації студентів до активного навчання, у відповідності з яким студенти мають працювати над завданнями лабораторних робіт, які дозволять в подальшому вирішувати реальні проблеми кібербезпеки.
Методи та технології інформаційно-аналітичних досліджень
Лектор: Качинський А.Б.
Семестр: 5
Блок вибіркових дисциплін №1
Кількість лекц/практ/лаб: 36/18/18
Форма звітності: Залік, МКР
Анотація:Програму навчальної дисципліни «Методи та технології інформаціно- аналітичних досліджень» складено відповідно до освітньо-професійної програми Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, підготовки бакалаврів спеціальності 125 КІБЕРБЕЗПЕКА.
Становлення інформаційного суспільства не лише дає змогу будувати більш ефективне та успішне суспільство, але й є джерелом нових нетрадиційних загроз. Так у світовому кіберпросторі вже давно здійснюються спецоперації та фактично йде неоголошена інформаційна війна. Внаслідок чого на початку ХХІ століття світ увійшов у період руйнівних війн у кібепросторі майже непідготовленим, оскільки в Internet немає системи міжнародної безпеки, міжнародних договорів або структур, здатних зупинити його мілітаризацію чи хоча б не допустити масштабного використання військової сили. Водночас Internet дедалі частіше використовують як інструмент маніпуляції з метою психологічного, політичного, воєнного та економічного тиску на опонентів.
У курсі навчальної дисципліни «Методи та технології інформаціно- аналітичних досліджень» розглядається широкий спектр питань, пов’язаних із методологією, організацією та технологіями інформаційно-аналітичної діяльності, спрямованих на забезпечення безпеки особи, суспільства та держави від спецоперацій у кіберпросторі. Курс містить матеріал, безпосередньо присв’ячений методам і прийомам ефективної організації розумової діяльності, а також матеріал, що стосується розробки системного інструментарію інформаційно-аналітичної діяльності, спрямованого на ідентифікацію спецоперацій у кіберпросторі та оцінку ризиків.
Предметом навчальної дисципліни Системний аналіз інформаційних операцій у кіберпросторі є сучасні інформаційні технології, засновані на фундаментальних наукових дисциплінах: кібернетиці, теорії управління, системному аналізі, теорії прийняття рішень, філософії, соціології тощо.
Математичне програмування
Лектор: Хмельницький М.О.
Семестр: 5
Блок вибіркових дисциплін №1
Кількість лекц/практ/лаб: 36/18/18
Форма звітності: Залік, МКР
Анотація:Навчальна дисципліна «Математичне програмування» присвячена теорії та методам знаходження екстремумів функцій багатьох змінних за умов додаткових обмежень, які записані у вигляді нерівностей та рівнянь. Дана дисципліна продовжує тематику дисциплін «Прикладна алгебра» та «Алгоритми та структури даних» та доповнює дисципліни «Спеціальні розділи обчислювальної математики» та «Методи оптимізації».
Основні теми, які розглядаються в курсі:
1) Задачі лінійного програмування;
2) Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування;
3) Симплекс-метод;
4) Двоїстість в лінійному програмуванні;
5) Транспортна задача;
6) Задачі, які зводяться до задач лінійного програмування.
Основною метою дисципліни є формування у студентів глибинного розуміння моделей задач математичного програмування, їх властивостей, внутрішніх зв’язків та інтерпретацій у термінах різних наукових галузей. Для досягнення мети передбачається опрацювання значної кількості розрахункових та аналітичних задач, які ілюструють та розширюють лекційний матеріал.
Антени та поширення електромагнітних хвиль
Лектор: Мачуський Є.А.
Семестр: 6
Блок вибіркових дисциплін №2
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР, РГР
Анотація:Ознайомлення з принципами побудови і практичними конструкціями елементарних антен та антенних решіток для роботи у діапазонах електромагнітних хвиль від кілометрових до субмілліметрових. На якісному рівні розглядаютья основні характеристики, недоліки і переваги різноманітних антенних систем для роботи у перспективних інформаційно-коунікаційних системах просторової локації, навігації, телебачення, радіомовлення, зв’язку. та передачі даних.
Гідроакустичні та сейсмоакустичні системи
Лектор: Василенко О.Д.
Семестр: 6
Блок вибіркових дисциплін №2
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР, РГР
Анотація:Метою дисципліни є наділення студентів комплексом знань по фізичним принципам роботи, умінь та навичок по проектуванню та використанню гідро- та сейсмоакустичних систем та засобів в системах захисту інформаційних об’єктів, який дозволив би їм, при необхідності, самостійно застосовувати та експлуатувати подібні системи, вільно розбиратись у спеціальних питаннях по їх вибору та використанню в різних системах захисту, що висвітлюються у науково-технічній періодиці.
Моделі та прийняття рішення
Лектор: Смирнов С.А.
Семестр: 6
Блок вибіркових дисциплін №2
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР, РГР
Анотація:Навчальна дисципліна «Моделі та методи прийняття рішень» є вибірковою дисципліною і присвячена формуванню у студентів здатності розуміти та застосовувати спеціальні поняття, означення, постановки задач та методи їх розвʼязання, що необхідні для успішної професійної діяльності за фахом, а також для засвоєння найважливіших професійно корисних результатів прикладної математики.
Навчальна дисципліна «Моделі та методи прийняття рішень» спирається на математичні та фахові курси перших п’яти семестрів навчання: дисципліни «Математичний аналіз», «Фізика», «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика», «Алгоритми та структури даних», «Диференційні рівняння», «Теорія ймовірностей та математична статистика».
Завдання навчальної дисципліни — навчити студентів використовувати методи і прийоми підтримки прийняття рішень на основі аналізу Парето, теорії корисності, теорії колективних рішень, апарату функцій вибору та бінарних відношень для дослідження властивостей багатокритеріальних альтернатив, грамотної організації процесу прийняття рішень, а також методів розвʼязання задач, пов’язаних з оптимізацією критеріїв, які виникають у практичної діяльності фахівця з кібербезпеки. Основні теми, які викладаються у дисципліні: – Процес прийняття рішення (ППР), суб’єкти ППР, їх ролі та функції. Вподобання, бінарні відношення (БВ), способи завдання. Головні властивості БВ та операції з БВ. Критерії та засоби позбавлення багатокритеріальності.
4 курс
Вейвлет-аналіз сигналів
Лектор: Прогонов Д.О.
Семестр: 8
Блок вибіркових дисциплін №1
Кількість лекц/практ/лаб: 27/18/0
Форма звітності: Залік, МКР
Анотація:Курс присвячений огляду сучасного стану методів вейвлет-аналізу сигналів. Розглянуті основи вейвлет-аналізу багатовимірних сигналів, методи адаптивної обробки сигналів з використанням сучасних типів вейвлетів. За результатами проходження курсу студенти ознайомляться з методами виявлення, локалізації та дослідження особливостей багатовимірних сигналів, новітніх методів вейвлет-фільтрації сигналів.
Основи структурного аналізу сигналів
Лектор: Прогонов Д.О.
Семестр: 8
Блок вибіркових дисциплін №1
Кількість лекц/практ/лаб: 27/18/0
Форма звітності: Залік, МКР
Анотація:Курс присвячений ознайомленню з сучасними методами обробки багатовимірних сигналів. Розглянуті новітні методи структурного, спектрального та кореляційного аналізу. За результатами проходження курсу студенти ознайомляться зі швидкими методами визначення статистичних, спектральних та структурних параметрів багатовимірних сигналів, отримають навики роботи в середовищах математичного моделювання (MATLAB, Python)
Автоматизація обробки інформації в технічних системах
Лектор: Прогонов Д.О.
Семестр: 8
Блок вибіркових дисциплін №2
Кількість лекц/практ/лаб: 27/27/0
Форма звітності: Залік, МКР
Анотація:В курсі розглянуті основи теорії розпізнавання образів. Розглянуті основні підходи до побудови статистичних моделей сигналів та фізичних процесів, методів обробки та прийняття рішення (класифікації та кластеризації даних). За результатами проходження курсу студенти отримають навички практичної роботи з аналізу, побудови та оптимізації автоматизованих систем обробки даних з використанням мови програмування Python.
Основи стегоаналізу мультимедійних даних
Лектор: Прогонов Д.О.
Семестр: 8
Блок вибіркових дисциплін №2
Кількість лекц/практ/лаб: 27/27/0
Форма звітності: Залік, МКР
Анотація:Курс присвячений ознайомленню з основам стеганографії та стегоаналізу мультимедійних даних, зокрема цифрових зображень. Розглянуті теоретичні положення щодо розробки систем прихованої передачі даних, основних підходів до виявлення та деструкції прихованих повідомлень (стеганограм). За результатами проходження курсу студенти отримають навички практичної роботи щодо аналізу, розробки та використання новітніх методів стегоаналізу цифрових зображень.
Методи теорії надійності та ризику
Лектор: Кузнецов М.Ю.
Семестр: 8
Блок вибіркових дисциплін №2
Кількість лекц/практ/лаб: 27/27/0
Форма звітності: Залік, МКР
Анотація:Значне зростання складності сучасних технічних систем та відповідальності функцій, які вони виконують, обумовлюють підвищений інтерес до проблем надійності та ризику, пов‘язаних з їх функціонуванням. Практичне застосування таких систем неможливе без ефективного розв’язання цих проблем. Тому проблеми надійності і ризику на сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу є ключовими проблемами сучасної техніки, від вирішення яких істотно залежить можливість використання новітніх технологічних досягнень, зокрема інформаційних технологій.
Відповідний курс з теорії надійності і ризику несе не рецептурний характер, а надає студенту, поряд із знанням фундаментальних понять теорії надійності і ризику, також достатнє уявлення відносно загальної методології побудови сучасних моделей надійності і ризику та математичного апарату, який при цьому використовується, формувати у нього чітке уявлення про можливості його практичного використання.
Курс “Методи теорії надійності та ризику” ґрунтується на поняттях і методах математичного аналізу, теорії ймовірностей і математичної статистики, а також теорії випадкових процесів. Даний курс є тією частиною математичних знань, яка пов’язана з дослідженням, проектуванням, розробкою та побудовою складних систем з урахуванням їх надійності та оцінки ризику виникнення аварійних ситуацій.
Метою вивчення курсу з теорії надійності та ризику є засвоєння основних понять та методів дослідження надійності складних систем, оволодіння методикою побудови випадкових процесів, що описують поведінку систем, та вміння використовувати сучасні інформаційні технології для оцінки показників надійності та ризику.
У результаті вивчення курсу студент повинен: а) чітко володіти основними поняттями теорії надійності та ризику; б) вміти будувати випадкові процеси, які описують імовірнісну поведінку тих чи інших класів систем; в) використовувати аналітичні та статистичні методи для обчислення показників надійності систем.
1 курс магістратури
Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу
Лектор: Степаненко В.М.
Семестр: 10
Блок вибіркових дисциплін №1
Кількість лекц/практ/лаб: 36/18/0
Форма звітності: Залік, МКР, реферат
Анотація:Кредитний модуль «Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу» є спеціальною дисципліною фахової підготовки разом з «ТЗІ», «ЗІ в телекомунікаційних системах», «Радіопротидія», «Проектування СЗІ» та ін.
Метою кредитного модуля є вивчення базових понять та принципів функціонування пристроїв з точки зору можливості утворення каналів витоку інформації за рахунок ПЕМВН, протидії НСД до ІзОД електричними та електромагнітними каналами, у тому числі, віброакустичних, а також ознайомлення з їх проектуванням та конструюванням на прикладах найбільш поширених пристроїв. Увага приділяється, також, питанням, що складають зміст проблематики технічного захисту інформації (ЗІ), а саме, нелінійним перетворенням, каналам побічних випромінювань та рівням захищеності від завад.
Проактивний захист персональних даних 1 (для студентів дуальної форми освіти)
Лектор: Прогонов Д.О.
Семестр: 10
Блок вибіркових дисциплін №1
Кількість лекц/практ/лаб: 9/0/9
Форма звітності: Залік
Анотація:Метою навчальної дисципліни «Проактивний захист персональних даних 1» є формування у студентів компетентностей з проведення порівняльного аналізу сучасних пристроїв, систем та комплексів захисту інформації за наявною у відкритому доступі інформацією, роботи з науковою літературою для визначення альтернативних (конкуруючих) рішень та/або методів вирішення задач обробки та захисту інформації. Предметом дисципліни є методи аналізу систем.
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Проактивний захист персональних даних 1» студенти зможуть продемонструвати такі програмні результати навчання:
1. Знання методів декомпозиції та порівняльного аналізу складних систем;
2. Знання методів проведення імітаційного моделювання елементів та систем обробки даних;
3. Вміння проведення наукового пошуку альтернативних (конкуруючих) рішень та/або методів вирішення задач обробки та захисту інформації;
4. Навички практичної роботи з сучасними системами комп’ютерно математики для проведення імітаційного моделювання (MATLAB Simulink, LabVIEW, Wolfram System Modeler, Modelica).
Захист конфіденційної інформації з використанням методів машинного навчання
Лектор: Прогонов Д.О.
Семестр: 10
Блок вибіркових дисциплін №2
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР
Анотація:Метою навчальної дисципліни «Захист конфіденційної інформації з використанням методів машинного навчання» є формування у студентів компетентностей з автоматизації процесів аналізу, класифікації та обробки інформації з обмеженим доступом в умовах опрацювання значних об’ємів даних. Предметом дисципліни є методи статистичного аналізу та статистичного моделювання числових даних.
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Захист конфіденційної інформації з використанням методів машинного навчання» студенти зможуть продемонструвати такі програмні результати навчання:
1. Знання термінології в галузі аналізу та класифікації (кластеризації) даних;
2. Знання методів моделювання багатовимірних сигналів в умовах обмеженості або відсутності даних щодо їх статистичних характеристик;
3. Знання поширених методів класифікації (кластеризації) багатовимірних даних;
4. Вміння вибору статистичних моделей багатовимірних сигналів з врахуванням наявної інформації щодо їх статистичних та кореляційних характеристик;
5. Вміння застосування методів класифікації (кластеризації) даних в умовах обробки реальних (зашумлених) сигналів;
6. Вміння проведення оцінювання якості роботи систем класифікації (кластеризації) даних;
7. Навички практичної роботи у сучасних програмних комплексах аналізу та обробки даних.

Основи теорії ідентифікації систем
Лектор: Полякова І.О.
Семестр: 10
Блок вибіркових дисциплін №2
Кількість лекц/практ/лаб: 36/0/18
Форма звітності: Екзамен, МКР
Анотація:Метою навчальної дисципліни «Основи теорії ідентифікації систем» є формування у студентів компетентностей з розробки математичних моделей динамічних систем для вирішення задачі визначення (ідентифікації) невідомих систем за частковими даними. Предметом дисципліни є методи статистичного моделювання динамічних систем.
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи теорії ідентифікації систем» студенти зможуть продемонструвати такі програмні результати навчання:
1. Знання термінології в галузі моделювання динамічних систем;
2. Знання методів моделювання динамічних систем за відомими даними;
3. Знання підходів до ідентифікації динамічних систем за повними або частковими даними;
4. Вміння вибору підходів до розробки математичних моделей динамічних систем;
5. Вміння застосування методів підпросторів та похибки передбачення в задачах ідентифікації систем;
6. Вміння проведення оцінювання точності розробленої математичної моделі динамічної системи;
7. Навички практичної роботи у сучасних програмних комплексах аналізу та обробки даних.
Оптоволоконні комунікаційні системи
Лектор: <Балан А.В.
Семестр: 10
Блок вибіркових дисциплін №3
Кількість лекц/практ/лаб: 36/36/0
Форма звітності: Залік, МКР, РГР
Анотація:Принципи функціювання, та архітектурної побудови і організації сучасних телекомунікаційних систем на основі технологій волоконно-оптичних ліній зв’язку та систем передачі даних в локальній та глобальній мережі, а також з основними галузями застосування волоконної оптики в системі кіберпростору. Ознайомити з сучасним мережним телекомунікаційним обладнанням та транспортною телекомунікаційною мережею. Формування навичок індивідуальної практичної та пізнавальної діяльності.
Проактивний захист персональних даних 2 (для студентів дуальної форми освіти)
Лектор: Прогонов Д.О.
Семестр: 10
Блок вибіркових дисциплін №3
Кількість лекц/практ/лаб: 9/0/9
Форма звітності: Залік
Анотація:Метою навчальної дисципліни «Проактивний захист персональних даних 2» є формування у студентів компетентностей з синтезу елементів систем обробки інформації з врахуванням заданих вимог щодо їх взаємодії з іншими елементами та системами. Предметом дисципліни є методи синтезу систем.
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Проактивний захист персональних даних 2» студенти зможуть продемонструвати такі програмні результати навчання:
1. Знання методів декомпозиції та порівняльного аналізу складних систем;
2. Знання основ конструювання та проектування елементі систем обробки (захисту) інформації;
3. Знання методів проведення імітаційного моделювання елементів та систем обробки даних;
4. Вміння побудови імітаційної моделі та синтезу елементів систем обробки (захисту) даних;
5. Навички практичної роботи з сучасними системами комп’ютерно математики для проведення імітаційного моделювання (MATLAB Simulink, LabVIEW, Wolfram System Modeler, Modelica).
Організаційне забезпечення оцінювання захищеності інформації
Лектор: Морщ Є.В.
Семестр: 10
Блок вибіркових дисциплін №4
Кількість лекц/практ/лаб: 36/9/0
Форма звітності: Екзамен, МКР
Анотація:Метою дисципліни є вивчення порядку організації та проведення
державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, принципів державної політики у сфері ліцензування, ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації, питань нагляду і контролю у сфері ліцензування.
Під час вивчення дисципліни проводиться ознайомлення з організаційними засадами розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійсненням добровільної оцінки відповідності, організацією стандартизації в Україні.
Метрологічна атестація систем технічного захисту інформації
Лектор: Морщ Є.В.
Семестр: 10
Блок вибіркових дисциплін №4
Кількість лекц/практ/лаб: 36/9/0
Форма звітності: Екзамен, МКР
Анотація:Метою дисципліни є вивчення організаційних засад метрологічного
забезпечення діяльності у галузі технічного захисту інформації, відносин, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності, стандартизації в Україні, розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності.
Під час вивчення дисципліни проводиться ознайомлення з порядком організації та проведення державної експертизи у сфері технічного захисту, підставами провадженням господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації.
Комплекси захисту конфіденційної інформації
Лектор: Чебанюк О.В.
Семестр: 10
Блок вибіркових дисциплін №5
Кількість лекц/практ/лаб: 54/54/0
Форма звітності: Екзамен, МКР, РГР
Анотація:Мета дисципліни – вивчення  сучасних методів проектування, розробки та тестування  комплексів захисту конфіденційної інформації. Ознайомлення з   засобами та технологіями забезпечення 
конфіденційності, цілісності та доступності інформації,  методами захисту компонентів комплексу від вторгнень та атак. Окрема увага приділяється програмним компонентам комплексів захисту інформації.
Комплекси охорони об’єктів інформаційної діяльності
Лектор: Пивовар О.В.
Семестр: 10
Блок вибіркових дисциплін №5
Кількість лекц/практ/лаб: 54/54/0
Форма звітності: Екзамен, МКР, РГР
Анотація:Курс “Комплекси охорони об’єктів інформаційної діяльності” присвячений проектуванню та створеню засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу та проектуванню комплексних системи захисту інформації. В основу курсу покладено нормативні документи та рекомендації з технічного захисту інформації, а також світові стандарти.
За результатами навчання студенти отримують практичні навички з проектування комплексних систем захисту інформації та проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації.