Фізико-Технічний Інститут

Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

×
Вхід:

Кущ Сергій Миколайович

Intellect

 

 

 

Сергій Миколайович Кущ

доцент, к.т.н.

Розклад викладача
Сторінка Intellect

У 1967 p. закінчив радіотехнічний факультет КПІ за спеціальністю “Радіотехніка”. З 1969 р. по 1972 р. вчився в аспірантурі КПІ. Після закінчення залишився працювати на кафедрі теоретичних основ радіотехніки. Пройшов шлях від інженера (1967 р.) до доцента (1982 р.) кафедри ТОР. 

Довгий час Сергій Миколайович працював у міжнародних організаціях за кордоном: системним адміністратором, експертом-консультантом відділення Фонду “Євразія” в Цент­ральній Азії (ЦА), координа­тором програми Інтернет OSIAF у Республіці Узбе­кистан (РУ). Під керівництвом Сергія Миколайовича на базі американської організації IREX було засно­вано перший у ЦА пункт вільного безкоштовного доступу до світової інформаційної мережі для всіх громадян РУ, організовано Інтернет-центри в усіх провідних вищих закладах та інститутах академії наук РУ, перша CISCO академія, виконано проект розвитку республіканської мережі Інтернет для за­кладів науки та освіти з супутниковим каналом зв’язку. Під час робо­ти за кордоном передав в КПІ комп’ю­терне обладнання для модернізації комп’ютерного класу.

Проходив стажування у штаб-квартирі Фонду “Євразія” у Вашингтоні, вивчав досвід організації навчальної та науково-дослідної роботи у Case Western Reserve University, Cleveland USA. Під час закордонного відрядження навчався на різно­манітних курсах підвищення кваліфікації в галузі системного адміністрування Інтернет – мереж та GMS System і отримав відповідні міжнародні сертифікати. Брав участь у самітах Internet Society у 1999 р. (м. Сан-Хосе, США), 2000 р. (м. Йокогама, Японія) та 2001 р. (м. Стокгольм, Швеція). Після повернення в Україну, з 2002 р. працює доцентом кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації, ФТІ.

Лауреат Державної премії України (1982 p.). Автор понад 150 наукових праць, монографій, 25 винаходів та патентів. Підготував 2 кандидата наук. Має ряд державних нагород. Член ISOC .

Хобі – поїздки по світу та читання книжок.

 

Напрям наукової діяльності


  • Загальна радіотехніка (General radio engineering)

На поточний момент підготовлені та викладаються такі дисципліни:


  • Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах ТЗІ 3. Сигнали та спектри

Наукові проекти


  • «Пасивний та активний стеганоаналіз»
  • «Системи захищеного зв’язку на основі генераторів хаотичних коливань»
  • «Розробка СКД підвищеної ефективності»
  • «Обробка спеціальних цифрових сигналів»
  • «Обробка ШС нейронними мережами»
  • «Деструкція стеганоконтейнерів»
  • «Аналіз ризиків ІТС»
  • «Розробка генераторів динамічного хаосу»
  • «Дослідження в області стохастичного резонансу»
  • «Використання QR кодів в системах ТЗІ»

Навчальні посібники

 


 1. Прогонов Д.О. Кущ С.М., Широкосмугові сигнали в системах технічного захисту інформації. Курсова робота: навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 125 «Кібербезпека»/ Київ : КПІ ім.
  Ігоря Сікорського, 2018. – 44 с.
 2. Кущ С.М., Смирнов В.П. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Поля і хвилі в системах ТЗІ Ч1. Радіоелектронні системи передавання інформації»; Ухвалено методичною радою; Протокол № 4/2019; Дата 26.03.2019
 3. Кущ С.М. Широкосмугові сигнали в системах технічного захисту інформації. Лабораторний практикум. Частина I [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 125 «Кібербезпека» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов. – Електронні текстові дані (1 файл: 829 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 77 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24960; Ухвалено методичною радою; Протокол № 2; Дата 18.10.2018
 4. Широкосмугові сигнали в системах технічного захисту інформації. Лабораторний практикум. Частина І [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Системи технічного захисту інформації» за спеціальністю 125 «Кібербезпека» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов. – Електронні текстові дані (1 файл: 926 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 66 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27139; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019
 5. Теорія сигналів. Частина I. Математичні моделі детермінованих сигналів. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Системи технічного захисту інформації» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов. – Електронні текстові дані (1 файл: 738 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 27 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27140; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019
 6. Теорія сигналів. Частина II. Спектральний аналіз періодичних сигналів. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Системи технічного захисту інформації» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов – Електронні текстові дані (1 файл: 691 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 36 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27148; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019
 7. Теорія сигналів. Частина III. Спектральний аналіз неперіодичних сигналів. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 125 «Кібербезпека», освітня програма «Системи технічного захисту інформації» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. М. Кущ, Д. О. Прогонов, В. П. Смирнов. – Електронні текстові дані (1 файл: 533 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 31 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle /123456789/27150; Ухвалено методичною радою; Протокол № 7; Дата 01.04.2019

Перелік публікацій


Науково-технічні журнали

 1. Dmytro Progonov, Serhii Kushch. Passive Steganalysis of Multidomain Embedding Methods // International Journal “Information Theories & Applications”. – Volume 22, Number 1. – 2015. – pp. 86-99 (Журнал внесений до наукометричних баз ROAD)
 2. Прогонов Д.О., Кущ С.М. Варіограмний аналіз стеганограм, сформованих на основі комплексних методів приховання даних / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні системи та мережі». – 2014. – № 806. – с. 226-232
 3. Кущ С.Н. Мультифрактальный флуктуационный анализ стеганограмм. / Прогонов Д.А., Кущ С.Н. // Системные исследования и информационные технологии, 2014.
 4. Прогонов Д.А., Кущ С.Н. Спектральный анализ стеганограмм // Научный журнал «Радиоэлектроника, информатика, управление», Запорожский Национальный технический университет, 2014.
 5. Прогонов Д.О. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень. / Прогонов Д.О., Кущ С.М. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – № 56, 2014.
 6. Кущ С.М., Прогонов Д.О. Алгоритм формування стеганограм на основі LSB-методу та його використання для оцінювання ефективності методів активного стегоаналізу // Вісник Національного університету“Львівська політехніка”:“Автоматика, вимірюваннята керування”, 2013. – № 774. – С.21–27.
 7. Кущ С.М. Виявлення прихованих повідомлень як складова комплексних систем захисту інформації / Захист інформації №3, 2012.
 8. Кущ С.М., Шутовський В,О. Використання експертних та нечіткологічних систем для оцінки ризиків інформаційної безпеки ІТС Вісник Національного технічного університету України “КПІ”, 2012.
 9. Кущ С. М. Побудова ксзі на основі результатів оцінки ризиків іб методом аналізу графа атак [Електронний ресурс] / С. М. Кущ, В. О. Шутовський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://science.lpnu.ua/samc/all-volumes-and-issues/volume-741-2012/pobudova-kszi-na-osnovi-rezultativ-ocinki-rizikiv-ib.
 10. Кущ С.М. Реалізація ефективного генератора Голея. “Радіотехніка” ХНУРЕ, 2012. – 168c .
 11. Кущ С. М. Реалізація ефективного генератора Голея у середовиці MATLAB (SIMULINK) [Електронний ресурс] / С. М. Кущ, О. Ю. Демченко // Радиотехника. – 2012.
 12. Архипов О.Є., Кущ С.М., Шутовський В.О. Оцінювання ризиків інформаційної безпеки: міжнародні стандарти та українське законодавство / О.Є. Архипов, С.М. Кущ, В.О. Шутовський // Наук-тех. журнал “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”, 2011.

 

Всеукраїнські науково-практичні конференції

 1. Голубничий В.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Використання метрик якості цифрових зображень для виявлення стеганограм, створених на основі комплексних методів приховування повідомлень. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 155-157
 2. Дорошенко А.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Виявлення стеганограм з даними, вбудованими в області перетворення цифрових зображень, з використанням моделей просторової кореляції. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 158-160
 3. Панічева Д.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Ефективність SPAM-моделі для розпізнавання факту використання двоступеневих методів вбудовування стегоданих в цифрові зображення. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 177-180
 4. Фролов А.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Вариограмный анализ стеганограмм, сформированных с применением одноэтапных методов скрытия сообщений. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 189-191
 5. Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Медіанна, адаптивно-медіанна та двовимірна вінерівська фільтрація стеганограм. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 192-194
 6. Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Вейвлет-аналіз стеганограм. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 195-197
 7. Чіпак М.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Ефективність стиснення стеганограм з даними, вбудованими в області перетворення цифрового зображення. – Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – Том. 1 – 21-23 травня 2015 р., м. Київ – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2015. – с. 198-199
 8. Прогонов Д., Чіпак М., Кущ С. Пасивний аналіз стеганограм на основі стандартних алгоритмів стиснення. – Матеріали IV-тої Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – с. 125-126
 9. Прогонов Д., Панічева Д., Кущ С. Виявлення стеганограм з використанням комплексних статистичних моделей цифрових зображень. – Матеріали IV-тої Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – с. 127-128
 10. Прогонов Д.А., Паничева Д.О., Кущ С.Н. Анализ точности статистических методов обнаружения стеганограмм с данными, встроенными в области преобразования контейнера. – Материалы 17-той Международной научно-технической конференции System Analysis and Information Technology (SAIT-2015). – Киев, 22-25 июня 2015 г. / УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2015. – с. 273-274
 11. Прогонов Д.А., Яцура П.П., Кущ С.Н. Деструкция стеганограмм с данными, встроенными в области преобразования цифровых изображений. – Зб. наук. доп. та тез науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України». – Київ, 12-13 березня 2015 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 20-21
 12. Голубничий В.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Демаскуючі ознаки вбудованих стегоданих. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 172-174.
 13. Дорошенко А.В., Панічева Д.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Демаскуючі ознаки повідомлень, вбудованих у частотній області цифрових зображень. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 177-178
 14. Панічева Д.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Статистичні характеристики стеганограм при вбудовуванні повідомлень у просторовій області контейнеру. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 201-202
 15. Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Активний стегоаналіз повідомлень, прихованих в цифровому зображенні. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 219-221
 16. Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Медіанна та двовимірна вінеровська фільтрація стеганограм. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 222-224
 17. Чіпак М.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Оцінка ефективності R/S-аналізу для виявлення стегоданих в 2D контейнерах. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 227-228
 18. Яцура П.П., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Аналіз методів виявлення демаскуючих ознак стеганограм. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 229-231

 

Міжнародні науково-практичні конференції

 1. Голубничий В.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Виявлення демаскуючих ознак стеганограм, сформованих на основі сингулярного розкладу матриць цифрових зображень. – Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». – Київ, 2015. – С. 259-262.
 2. Прогонов Д.О., Кущ С.М. Статистичний аналіз стеганограм з даними, прихованими в області перетворення контейнеру. – Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави». – К.: Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. – С. 329-332.
 3. Progonov D.O., Kushch S.M. On the Multifractal Analysis of Steganograms. Proceeding of the 4th International Scientific Conference of Students and Young Scientist “Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics”. – Kyiv: Bukrek, 2014. – pp. 32-38.
 4. Дорошенко А.В., Кущ С.М., Прогонов Д.О. Спектральні характеристики стеганограм. – Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2014. – С. 327-328.
 5. Прогонов Д.О., Кущ С.М. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень. – Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». – К.: ВПІ ВПК «Політехініка», 2014. – С. 238-240.
 6. Прогонов Д.А., Кущ С.Н. Определение типа преобразований, использованных для скрытия данных в цифровых изображениях. – Материалы 16-й Международной научно-практической конференции «System analysis and information technologies». – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2014. – С. 435-436.
 7. Прогонов Д., Кущ С. Варіограмний аналіз стеганограм. – Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Українська академія друкарства, 2014. – С. 84-85.
 8. Progonov D.O., Kushch S.M. Evaluation of the effectiveness of applying the image quality metrics for acquisition the steganograms. Proceedings of The 3rd International scientific conference of students and young scientist “Theoretical and applied aspects of cybernetics” (TAAC – 2013). – Kyiv, 2013.
 9. Прогонов Д.О., Кущ С.Н. Оценка эффективности статистических методов стегоанализа 2d-контейнеров. / Материалы XVI Международной научно-практической конференции “Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах”. – Киев, 2013.
 10. Кущ С., Прогонов Д. Алгоритм формування стеганограм на основі LSB-методу / Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем” – Львів, 2013.
 11. Кущ С.М., Маєвська В.Ю. Моделювання системи генераторів хаотичних коливань в середовищі Simulink / Proceeding of the II International Scientific-Practical Conference (October 25–27). – Chernivtsi, 2012.
 12. Кущ С.Н., Корниенко О.О. QR-кодовые идентификаторы. Материалы XV Юбилейной международной н-п конференции «Безопасность информации в информационно- телекоммуникационных системах» (22-25 мая), 2012.
 13. Кущ С.М., Шутовський В.О. Оцінка ризиків інформаційної безпеки ІТС на основі орієнтованого графа з нечіткими вагами / Материалы ХІV Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – Київ, 2011. – С. 69.
 14. Архипов О.Є., Кущ С.М., Шутовський В.О.Використання нечітких систем та генетичних алгоритмів для оцінки ризиків інформаційної безпеки / Збірник матеріалів VII Міжнародної конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА»  (28 вересня-3 жовтня). – Вінниця: ВНТУ, 2010. – С. 375-376.